Legea Pensiilor a fost modificata din nou in octombrie 2016, prin completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel a devenit Legea nr. 172/2016.

Legea nr. 172/2016, promulgata joi prin decret prezidential, va intra in vigoare la 30 de zile dupa publicarea in Monitorul Oficial.

Concret, au fost introduse clarificari pentru cei care au lucrat in fostele grupe I si II de munca, inainte de 1 aprilie 2011.

Atentie! Dovada vechimii in cele doua grupe de munca se va face cu carnetul de munca sau cu adeverinte.

“Dovada vechimii in munca in grupa I si/sau a II-a de munca realizata anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de munca intocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca. In situatia in care perioadele de vechime in munca realizate in grupa I si/sau a II-a de munca nu sunt inregistrate in carnetul de munca sau inregistrarea acestor perioade este efectuata incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinte eliberate de catre angajatori sau detinatorii legali de arhive”, se arata in actul normativ.

Aceste clarificari vin in contextul in care persoanele care au lucrat in grupele I si II se pot pensiona mai devreme.

“Perioadele de vechime in munca realizate in grupa a II-a de munca pana la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare in conditii deosebite, in vederea reducerii varstelor standard de pensionare (…)”, prevede Legea nr. 172/2016.

     În esență, vor fi introduse unele clarificări la posibilitatea de a beneficia de reducerea vârstei de pensionare pe care o au persoanele care au lucrat, înainte de 1 aprilie 2001, în fostele grupe I și II de muncă. Mai întâi, legea prevede că dovada vechimii în cele două grupe se va face cu carnetul de muncă sau cu adeverințe.

„Dovada vechimii în muncă în grupa I și/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă. În situația în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I și/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverințe eliberate de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive”, este explicat în actul normativ.

     În Legea pensiilor se face referire momentan numai la adeverinţele emise pe baza documentelor verificabile întocmite înainte de 1 aprilie 2001, dar fără să existe detalii cu privire la cele din urmă. Astfel, ajungem și la a doua serie de lămuriri cuprinse în Legea nr. 172/2016.

     Concret, prin „documente verificabile” se va înţelege:

 • actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă;
 • contractul individual de muncă;
 • contractul colectiv de muncă;
 • decizii interne;
 • act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu;
 • extras din statele de plată din care să rezulte secția/atelierul/locul de muncă;
 • orice alte documente justificative.

Dacă vor exista suspiciuni referitoare la legalitatea încadrării activității în fostele grupe I şi II de muncă, se prevede că angajatorii sau alți deținători legali de arhive vor trebui să transmită Casei Naționale de Pensii Publice și/sau caselor teritoriale de pensii documentele (întocmite înainte de 1 aprilie 2001) ce au stat la baza adeverințelor de încadrare în respectivele grupe. În acest caz, autoritățile vor verifica documentele pentru a vedea dacă s-a respectat legislaţia specifică.

„În situația în care, urmare verificărilor (…), se constată încălcări ale legislației privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverințelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă, se arată în documentul promulgat recent.

    Cei care au lucrat în grupele I şi II se pot pensiona mai repede.

În momentul de față, perioadele lucrate în cadrul fostei grupe II de muncă sunt luate în calcul ca stagiu de cotizare în condiții deosebite. Prin urmare, aceste perioade asigură, potrivit Legii pensiilor, o reducere a vârstelor standard de pensionare.

„Perioadele de vechime în muncă realizate în grupa a II-a de muncă până la data de 1 aprilie 2001 constituie stagiu de cotizare în condiţii deosebite, în vederea reducerii vârstelor standard de pensionare (…)”, scrie în lege, cu precizarea că sunt exceptate perioadele din activitățile încadrate în condiții speciale.

Excepțiile sunt, printre altele, locurile de muncă din unitățile miniere (cei care lucrează lunar în subteran cel puțin 50% din timpul normal de muncă), din aviația civilă (de exemplu, personalul navigant sau însoțitorii de zbor), dar și din activitatea artistică (precum balerinii sau dansatorii). Așadar, vechimea în grupa I în activitățile de aceste gen se încadrează la condiţii speciale, tot pentru reducerea vârstelor de pensionare.

Locuri de muncă în condiții deosebite sunt considerate, așa cum prevede Legea pensiilor, cele „unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la condiţiile specifice unor categorii de servicii publice, pe toată durata timpului normal de muncă, poate conduce în timp la îmbolnăviri profesionale, la comportamente riscante în activitate, cu consecinţe asupra securităţii și sănătăţii în muncă a asiguraţilor”.

Referitor la locurile de muncă în condiții speciale, actul normativ stabilește aproape același lucru, singurele diferențe fiind gradul de expunere pe durata a cel puțin 50% din timpul normal de muncă şi consecinţele grave asupra securității și sănătății în muncă a asiguraților.

 

 

     1…LEGEA nr. 142 din 12 iulie 2016

pentru modificarea <LLNK 12010   263 10 201   0 18>Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 14 iulie 2016

Data intrarii in vigoare : 17 iulie 2016

 

 

Forma actualizata valabila la data de : 10 octombrie 2016

Prezenta forma actualizata este valabila de la 17 iulie 2016 pana la data selectata

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC

    <LLNK 12010   263 10 201   0 18>Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    “(2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, notarii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.”

 1. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    “Art. 60. – (1) Fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I şi/sau condiţii speciale de muncă, pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b), poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare realizate în condiţii deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a).

    (2) Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum şi cele prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.

    (3) Vârstele de pensionare reduse în condiţiile alin. (2) nu pot fi mai mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 45 de ani pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).”

 1. La articolul 65, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    “(4) Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 2^1.

*T*

                                             Tabelul nr. 2^1

┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│Perioada de cotizare realizată │Procentul de diminuare pentru│

│peste stagiul standard complet │  fiecare lună de anticipare │

│   de cotizare prevăzut în     │             (%)             │

│          anexa nr. 5          │                             │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│până la 1 an                   │            0,50             │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│peste 1 an                     │            0,45             │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│peste 2 ani                    │            0,40             │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│peste 3 ani                    │            0,35             │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│peste 4 ani                    │            0,30             │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│peste 5 ani                    │            0,25             │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│peste 6 ani                    │            0,20             │

├───────────────────────────────┼─────────────────────────────┤

│între 7 şi 8 ani               │            0,15″            │

└───────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

*ST*

 1. La articolul 65, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    “(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi Târgu Mureş, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).”

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 1. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

                                FLORIN IORDACHE

                             PREŞEDINTELE SENATULUI

                             CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON

                               POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 12 iulie 2016.

    Nr. 142.

                                      —-

                                 2…LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016

pentru modificarea şi completarea <LLNK 12010   263 10 201   0 18>Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016

Data intrarii in vigoare : 23 iulie 2016

 

 

Forma actualizata valabila la data de : 10 octombrie 2016

Prezenta forma actualizata este valabila de la 23 iulie 2016 pana la data selectata

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ART. I

    <LLNK 12010   263 10 201   0 18>Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. La articolul 56, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    “(5) Stagiul complet de cotizare este de 20 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) din lege, respectiv de 30 de ani pentru persoanele care au realizat cel puţin 20 de ani în locuri de muncă prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. f) din lege.”

 1. La articolul 57, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    “(3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), stagiul complet de cotizare este de 15 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona I de expunere la radiaţii, respectiv de 17 ani, în cazul celor care au desfăşurat activitate în zona a II-a de expunere la radiaţii.”

    ART. II

    (1) De prevederile <LLNK 12010   263 10 202  56 36>art. 56 şi 57 din Legea nr. 263/2010 beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi.

    (2) Drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

                PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

                           FLORIN IORDACHE

                       PREŞEDINTELE SENATULUI

             CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

    Bucureşti, 15 iulie 2016.

    Nr. 155.

                                  —-

sursa: bns.ro